luni, 17 mai 2010

THE HOLY POTATO WAS TAKEN OFF EBAY BY SELLER. CARTOFII Sfânt, a fost scos de către vânzătorul EBAY. ITEM# 6236096987 Item # 6236096987
Fourth Sunday of advent, December 18, 2005. A patra duminică de Advent, 18 decembrie 2005. Instead of being sold on eBay - fiftyfive people had it on their eBay watch list - more than 4000 people viewed the auction ad - more than 40,000 people visited The Holy Potato web site - The Holy Potato has been taken off auction and goes on it's first Pilgrimage Journey to Salzburg, Austria, to consult an important spiritual leader, the Archbishop, and to ask for his advice on how The Holy Potato can help to pursue peace and happiness in the world. În loc de a fi vândute pe eBay - oameni fiftyfive a avut pe eBay lista de ceas lor - mai mult de 4000 de persoane au văzut anunţul de licitaţie - mai mult de 40.000 de persoane au vizitat Sfânta site-ul web de cartofi - cartofi Sfânt a fost scos de licitaţie şi merge pe ea prima Pelerinajul Calatorie la Salzburg, Austria, să consulte un lider spiritual important, Arhiepiscop, şi de a cere sfatul lui cu privire la modul de cartofi Sfânt poate ajuta să urmărească pacea şi fericirea din lume.

Please stay tuned for further developments. Vă rugăm să Stay tuned pentru evoluţiile ulterioare.

We apologize to the thousands of visitors and potential bidders for closing the auction. Ne cerem scuze pentru miile de vizitatori şi potenţiali ofertanţi pentru închiderea licitaţiei. If you can't live without it, please look for a premium quality photo print of The Holy Potato on eBay, keywords: "The Holy Potato". Each print will be blessed and signed by the hands that cut The Holy Potato . Dacă nu se poate trăi fără ea, vă rugăm să uite pentru o fotografie de imprimare de calitate premium de cartofi Sfânt pe eBay, cuvinte-cheie: "cartofi Sfânt". Fiecare imprimare va fi binecuvântaţi şi semnat de mâini care taie cartofi Sfânt.

Joshua Tree, California Joshua Tree, California

This is NOT a Hoax! Aceasta nu este o păcăleală!
This is a true miracle! Acesta este un adevărat miracol!
A Personal Chef in California cuts a potato in half and the symbol of a perfectly shaped holy cross appears. Un bucătar personal în California taie un cartof in jumatate si simbol al unui sfânt formă de cruce pare perfect.

Please click on the following images to see full size: Vă rugăm să faceţi clic pe imaginile de mai jos pentru a vedea full size:


Please click here to write an email to the author of this site. Vă rugăm să faceţi clic aici pentru a scrie un e-mail la autorul acestui site.

Image of the Holy Cross Miraculously Appeared Inside a Potato and Will go on Pilgrimage Journey to Salzburg, Austria, next. Imaginea Sfintei Cruci mod miraculos Apărut interiorul unui Cartof şi va merge în pelerinaj Călătorie în Salzburg, Austria, urmatorul.

This is NOT a Hoax! Aceasta nu este o păcăleală! This is a true miracle! Acesta este un adevărat miracol! A Personal Chef in California cut a potato in half and the symbol of a perfectly shaped holy cross appeared. The Holy Potato will go on Pilgrimage Journey to Salzburg, Austria. Un bucătar personal în California, un cartof tăiat în jumătate şi simbol al unui sfânt formă de cruce a apărut perfect. Cartofi Sfânt va merge în pelerinaj Călătorie în Salzburg, Austria.

It was 7:30 PM, December 4th, 2005. Acesta a fost 19:30, 04 decembrie 2005. The second Sunday of advent, in Joshua Tree, California. A doua duminică de Advent, în Joshua Tree, California. Personal Chef Karin Winkler started to prepare dinner. Personale Chef Karin Winkler a început să pregătească cina. While thinking about upcoming Christmas, she was peeling and cutting a potato. În timp ce gândesc la viitoare de Crăciun, ea a fost decojire şi tăierea unui cartof. Everything appeared to be normal. Totul părea a fi normale. When she was peeling and cutting the second potato in half, a miracle happened: the symbol of a perfectly shaped holy cross appeared on both halves of the potato. Când ea a fost cojire şi tăierea de cartofi a doua jumătate, un miracol sa întâmplat: un simbol al Sfintei Cruci perfect în formă a apărut pe ambele jumătăţi de cartofi.

"I am cooking potatoes for 35 years now, but I have never seen something like this in my whole life!" "Am gătit cartofi de 35 de ani acum, dar nu am mai văzut aşa ceva în toată viaţa mea!" Winkler said. A spus Winkler. She feels very blessed that this has happened to her and she truly believes that this is a special sign for the world to pursue peace. Ea se simte foarte binecuvântat că acest lucru sa întâmplat cu ea şi ea cu adevărat consideră că acest lucru este un semn special pentru lume pentru a urmări de pace. She sees the potato as a symbol of the world and the cutting of it's hidden cross in two perfectly shaped halves as a sign of God to love each other, be happy and unite! Ea vede cartofi ca un simbol al lumii şi de decupare de e ascuns în formă de cruce în două jumătăţi perfect ca un semn al lui Dumnezeu să se iubească, să fie fericiţi şi uniţi-vă!

The word advent means "coming" or "arrival". Apariţia Cuvântul înseamnă "vin" sau "sosire". It is marked by a spirit of expectation, of anticipation, of preparation, of longing. Acesta este marcat de un spirit de încredere, de anticipare, de pregătire, de dor. Many people take the appearances of crosses as a sign of divine promise, believing they signify the return of Christ. Mulţi oameni iau aparitii de cruci ca un semn de promisiune divină, să se considere că semnifică revenirea lui Hristos.

Winkler, who wants to keep her spiritual beliefs private, says she gave the potato as an important gift to her son Roman who is awaiting the birth of his first son at the beginning of the new year. Winkler, care vrea să păstreze convingerile sale spirituale privat, spune ea a dat de cartofi ca un cadou important pentru fiul ei roman, care aşteaptă naşterea fiului primul său la începutul noului an. Roman asked his mother to auction off The Holy Potato for him and his son on eBay, starting the auction on the third Sunday of advent, December 11, 2005, at 7:30 PM. Roman a cerut mamei sale să scoată la licitaţie în afara de cartofi Sfânt pentru el şi fiul său pe eBay, pornind de licitaţie a treia duminică de Advent, 11 decembrie 2005, la 7:30. She started the auction at only 17 Cents, because this was what she originally paid for The Holy Potato . Ea a început la licitaţie doar 17 de cenţi, deoarece aceasta a fost ceea ce ea plătite iniţial pentru cartofi Sfânt. The initial auction #5646122178 was pulled off by eBay after Winkler placed an email communication with a well known Canadian based Casino - which expressed a definite interest in The Holy Potato - on the item's auction page. Licitaţie iniţială # 5646122178 a fost scos de eBay, după Winkler a plasat o comunicare prin email cu un canadian pe baza Cazino bine cunoscut - care a exprimat un interes clar în cartofi Sfânt - pe punctul de licitaţie pagina. Winkler then relisted and asked $ 1,700 as initial bid for The Holy Potato in hopes to scare away the casino. Winkler apoi relisted 1.700 dolari şi a cerut ca oferta iniţială pentru cartofi Sfânt în speranţa de a speria cazinou. Fiftyfive people had The Holy Potato auction on their eBay watch list, more than 4000 people viewed the auction ad and more than 40,000 people visited The Holy Potato web site. oameni Fiftyfive avut cartofi licitaţie pe eBay Sfânt lista de ceas lor, mai mult de 4000 de persoane au văzut anunţul de licitaţie şi mai mult de 40.000 de oameni au vizitat site-ul web Sfânt de cartofi. On the fourth Sunday of advent, December 18, 2005, 22 hours before auction closing, Winkler got worried about the future of The Holy Potato and she ended this eBay listing early because the item is no longer available for sale.. La Duminica a patra venire, 18 12 2005, 22 de ore înainte de închiderea licitaţiei, Winkler a primit îngrijorat de viitorul cartofi Sfânt şi ea a sfârşit această listare eBay mai devreme, deoarece elementul nu mai este disponibil pentru vânzare ..
Winkler says: " The Holy Potato needs to go around the world and visit religious leaders to get advice on how it can contribute to bring more love and happiness into this world!" Winkler spune: "cartofi Sfânt trebuie să meargă din întreaga lume şi să vizitaţi liderii religioşi pentru a obţine sfaturi despre cum pot contribui pentru a aduce mai multa dragoste si fericire în această lume!"
### # # #

Please look for a premium quality photo print of The Holy Potato on eBay, keywords: "The Holy Potato". Each print will be blessed and signed by the hands that cut The Holy Potato . Vă rugăm să uite pentru o fotografie de imprimare de calitate premium de cartofi Sfânt pe eBay, cuvinte-cheie: "cartofi Sfânt". Fiecare imprimare va fi binecuvântaţi şi semnat de mâini care taie cartofi Sfânt.

Request to read the article about The Holy Potato in the current "Sun Blast" Cerere pentru a citi articolul despre cartofului Sfânt în actuala "Sun Blast"
from The Sun Runner Arts and Entertainment Magazine from the Publisher de la Runner Sun Revista Artă şi divertisment din Publisher

Read the article UPDATE from 12/16/05 about The Holy Potato on: "HalifaxLive" . Citeste articolul din UPDATE 12/16/05 despre Duhul pe de cartofi: "HalifaxLive" .

Read the article from 12/14/05 about The Holy Potato on: "ISKONinternet" in Croatia. Citeste articolul din 12/14/05 despre cartofi Sfânt pe: "ISKONinternet" în Croaţia.

Read the article from 12/9/05 about The Holy Potato in: "The Register" in the UK. Citeste articolul din 12/9/05 despre cartofi Sfânt în: "Inregistrare" din Marea Britanie.

Read the article from 12/9/05 about The Holy Potato in: "The IT.news" in Hungary. Citeste articolul din 12/9/05 despre cartofi Sfânt în: "IT.news" în Ungaria.

Read the article from 12/9/05 about The Holy Potato on: "Gizmodo.com" in England. Citeste articolul din 12/9/05 despre cartofi Sfânt pe: "Gizmodo.com" în Anglia.

See the publication from 12/7/05 about The Holy Potato on: "ebaumsworld.com". A se vedea de la publicarea 12/7/05 despre Duhul pe de cartofi: "ebaumsworld.com".

Read the blog entry from 12/6/05 about The Holy Potato on: "scottroeben.blogspot.com". Citeste blog-ul de la intrare 12/6/05 despre cartofi Sfânt pe: "scottroeben.blogspot.com".

Read the article from 12/6/05 about The Holy Potato on: "HalifaxLive.com". Citeste articolul din 12/6/05 despre cartofi Sfânt pe: "HalifaxLive.com".


This Holy Potato web site has received over 44,000 visits ! Acest Sfânt site-ul web de cartofi a primit peste 44 mii de vizite!
To see them, click the image below!!! Pentru a le vedea, faceţi clic pe imaginea de mai jos!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ohh, cum tremură carnea pe mine,

Ohh, cum tremură carnea pe mine,

Şi lacrimi curg pline cu suspine

Din viaţa-mi plină de păcate

Ce n-o mai pot vreodată-ntoarce

Căci iată… ziua judecăţii acum este!

Şi ce priveliste înfricoşătoare

Că-s gol, din cap până-n picioare

Şi nu-i nici umbră şi nici loc

Să scap de-al patimilor foc,

Şi de mustrarea ce mă pironeşte

Din ochii Domnului ce drept în inimă-mi priveşte,

Şi oare ce cuvânt de îndreptare

Să îmi aduc cumva în apărare?

Când iată cum îmi stau în spate

Vorbe şi ganduri …şi ticăloase fapte!

Toate câte inima le-a-ngăduit

Şi toată viclenia ce-n mine a dospit,

Şi orice gând ce-adânc eu am ascuns,

Iată… m-acuză acum fără să-i pot da răspuns.

De unde să îmi iau curaj ca să-mi înalţ privirea

Când de atâtea ori eu am trădat Iubirea ?!?

Şi am făcut atâtea rele fapte

Ce-au întrecut nisipurile mării de nenumărate!

Ohh, cum stau cuprins de groază

Când am în faţă îngeri cât ochii nu pot ca să vază

Şi sfinţi cât nici cu mintea nu cuprind

De nici vreun suflet nu mai văd măcar clipind!

Nu pot în ochi pe unul singur să privesc

Căci de la slava lor ca ceara mă topesc

Şi-un tainic glas îmi roade sufletul în mine

Că nu mai pot lucra măcar un strop de bine

Iar celor ce mi-au cerut ceva vreodată

Le-aş da acum şi viaţa toată

Dar prea târziu este acum

Ca să mai pot întoarce-al vieţii drum.

De maică, prieteni şi de fraţi mă arde dorul,

Dar nu-ndrăznesc a le mai cere ajutorul

Căci dragostea ce trebuia ca să le port

Mă osândeşte acum să fiu un veşnic mort,

Şi mă privesc cu toţii muţi de durere

Văzându-mă cu-adevărat cum sunt la Înviere

Şi cine să aibe măcar o urmă de-ndrăzneală

Când toate-s date la iveală?

Până şi diavolul cel răzvrătit

Stă undeva deoparte înmărmurit,

Şi nu-ndrăzneste nici să mai cârtească

Căci iezerul de foc i-a luat şi glasul ca să mai grăiască.

Şi vântul şi cu timpul s-au oprit în loc

Şi nu vor mai mişca deloc

…Căci iată stă suflarea toată

În pragul veşniciei, la Dreapta Judecată,

Cu Dumnezeu pe tron biruitor

Ajuns la capătul răbdărilor,

Şi răsplătind la fiecare-n parte

După dreptate pentru toate.

Iar eu de cel mai greu păcat,

Din creştet până-n tălpi mă aflu vinovat

Că pentru frate nu mi-a curs prin vine

Macar o raza de iubire,

Insă inima-mi tremurând cu disperare

Imploră acum… o ultimă iertare.

Despre mine

Fotografia mea

,,  Pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: ,,

Persoane interesate